AIR WICK TOUCH OF LUXURY JEMNÝ SATÉN NÁPLŇ 19 ML


Žádné hodnocení. Kód: RB245 Produktové číslo: 8592326010617
Výrobce: Air WickAir Wick
Dostupnost: Připraveno k odeslání
69,00 Kč , plus doprava
 
AIR WICK TOUCH OF LUXURY JEMNÝ SATÉN NÁPLŇ 19 ML

AIR WICK TOUCH OF LUXURY JEMNÝ SATÉN NÁPLŇ 19 ML

  • Země původu: Maďarsko
  • Adresa dodavatele: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3-Žižkov
  • Signální slovo: Varování

EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

  • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
  • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
  • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
 
CHCETE VĚDĚT O NOVINKÁCH A AKCÍCH JAKO PRVNÍ?
Tak neváhejte a přihlaste se k odběru novinek