FINISH QUANTUM TABLETY DO MYČKY LEMON 60 KS


Žádné hodnocení. Kód: RB462 Produktové číslo: 5997321733470
Výrobce: Finish CalgonitFinish Calgonit
Produkt již není v prodeji
FINISH QUANTUM TABLETY DO MYČKY LEMON 60 KS

FINISH QUANTUM TABLETY DO MYČKY LEMON 60 KS

5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % polykarboxyláty, fosfonáty, enzymy (subtilisin, amylasa), parfém

O produktu

Finish PowerBall Quantum Max si poradí se vším, co mu přijde do cesty.

Jeho účinné složení s PowerBall zaručuje naší nejlepší čistotu a lesk pro vaše nádobí a navíc pomáhá chránit proti usazování vodního kamene ve vaší myčce.

Bezpečnostní upozornění

  • Obsah nebezpečných látek: Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci.
  • Signální slovo: Varování

H272 - Může zesílit požár; oxidant.

H302 - Zdraví škodlivý při požití.

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ….

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

  • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Specifikace
Váha 1.5 kg
Stojí za pozornost
JAR KAPSLE NA NÁDOBÍ PLATINUM PLUS ALL IN 1 QUICKWASH 100 KS JAR KAPSLE NA NÁDOBÍ PLATINUM PLUS ALL IN 1 QUICKWASH 100 KS Kód: PG1102 Novinka Doporučujeme
Připraveno k odeslání
480,00 Kč
JAR PLATINUM PLUS ALL IN ONE KAPSLE NA NÁDOBÍ 70 KS JAR PLATINUM PLUS ALL IN ONE KAPSLE NA NÁDOBÍ 70 KS Kód: PG1097
Připraveno k odeslání
399,00 Kč
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
 
CHCETE VĚDĚT O NOVINKÁCH A AKCÍCH JAKO PRVNÍ?
Tak neváhejte a přihlaste se k odběru novinek