AIR WICK ELECTRIC NÁPLŇ MAGNOLIE A KVETOUCÍ TŘEŠEŇ 19 ML


Žádné hodnocení. Kód: RB80 Produktové číslo: 5011417538791
Výrobce: Air WickAir Wick
Dostupnost: Připraveno k odeslání
65,00 Kč , plus doprava
 
AIR WICK ELECTRIC NÁPLŇ MAGNOLIE A KVETOUCÍ TŘEŠEŇ 19 ML

AIR WICK ELECTRIC NÁPLŇ MAGNOLIE A KVETOUCÍ TŘEŠEŇ 19 ML

Bezpečnostní pokyny

 • Signální slovo: Varování

  EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.

  H315 - Dráždí kůži.

  H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

  H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

  H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

  P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

  P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

  P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

 • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Stojí za pozornost
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
 
CHCETE VĚDĚT O NOVINKÁCH A AKCÍCH JAKO PRVNÍ?
Tak neváhejte a přihlaste se k odběru novinek